โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน

เทศบาลเมืองสามควายเผือกนำโดยนายสุเทพ​ เถลิงศักดาเดช​ นายกเทศมนตรี และ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสามควายเผือก