ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน จำนวน 8 ผืน

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน จำนวน 8 ผืน