ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ขนาด 1.2*2.4 เมตร จำนวน 1 ผืน

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ขนาด 1.2*2.4 เมตร จำนวน 1 ผืน