ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน 4 รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน 4 รายการ