ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนตามโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก จำนวน 16 รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนตามโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก จำนวน 16 รายการ