ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้ัอไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จำนวน 4 รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้ัอไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จำนวน 4 รายการ