ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ขนาด 1.2*2.4 เมตร เจาะตาไก่ จำนวน 1 ผืน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ขนาด 1.2*2.4 เมตร เจาะตาไก่ จำนวน 1 ผืน