ประชาสัมพันธ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นสมควรยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านเกษตรสาขาต่างๆ ซึ่งเป็นผู้มีความดี มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ สมควรเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน จึงขอประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2566

แผ่นพับการสรรหาปราญ์เกษตรของแผ่นดินปี 2566