ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาคนงานตัดหญ้า ตัดแด่งต้นไม้ 2 ข้างทาง และดูแลพื้นที่สาธารณะในตำบลสามควายเผือก จำนวน 1 อัตรา

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาคนงานตัดหญ้า ตัดแด่งต้นไม้ 2 ข้างทาง และดูแลพื้นที่สาธารณะในตำบลสามควายเผือก จำนวน 1 อัตรา