กำหนดการรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เทศบาลเมืองสามควายเผือก ขอประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของสุนัขและแมว #ที่ลงทะเบียนขอรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไว้แล้ว**
#ให้มารับวัคซีนดังกล่าว ตามวัน เวลา สถานที่ ที่กำหนดมานี้ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน