ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จาก กรมกิจการผู้สูงอายุ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "กรมกิจการผู้สูงอายุ มติ ครม. อนุมัติการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ ผู้สูงอายุ 100 บาท 6 เดือน Û ช่วงอายุ อัตราเพิ่ม (บาท) ครั้งที่ 2565 กรกฎาคม 2565) 60 69 ครั้งที่2 วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 วันที่ 100บาท (ต่อคน ต่อเดือน) ครั้งที่ สิงหาคม 2565 70 400บn 79 วันที่ กันยายน 2565 100บาท 150บาท (ต่อคน/ต่อเดือน) 80 100บาn 600บาท 150บาท 200บาn (ต่อคน/ต่อเดือน 150บาn 800บาn 90 ปีขึ้นไป 250บาท (ต่อคน ต่อเดือน) 200บาท 200บาn 1,000บาn 250บาn 250บาn"

 

ครม.อนุมัติ เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ 10.9 ล้านคน
ครม.อนุมัติการจัดสรรงบประมาณจากงบกลาง ปี 65 เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ 10.9 ล้านคน เป็นวงเงินประมาณ 8,300 ล้านบาท โดยผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป จะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นจำนวนเดือนละ 100-250 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน
1. อัตราเงินช่วยเหลือพิเศษ ตาม “ช่วงอายุ”
– อายุ 60-69 ปี รับ 100 บาท/คน/เดือน
– อายุ 70-79 ปี รับ 150 บาท/คน/เดือน
– อายุ 80-89 ปี รับ 200 บาท/คน/เดือน
– อายุ 90 ปีขึ้นไป รับ 250 บาท/คน/เดือน
2. แผนการจ่าย (3 ครั้ง รวม 6 เดือน)
– ครั้งแรก 19 ก.ค.65 สำหรับ 4 เดือน เม.ย.-ก.ค.65 (ย้อนหลัง)
– ครั้งที่สอง 19 ส.ค.65 สำหรับ ส.ค.65
– ครั้งสุดท้าย 19 ก.ย.65 สำหรับ ก.ย.65