ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง