ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 86-7361 จำนวน 1 รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 86-7361 จำนวน 1 รายการ