ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำเร็จรูปสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก จำนวน 46 คน ในราคาคนละ 21.- บาท เป็นเวลา 15 วัน

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำเร็จรูปสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก จำนวน 46 คน ในราคาคนละ 21.- บาท เป็นเวลา 15 วัน