ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อสารเร่งการตกตะกอนในการผลิตน้ำประปาเทศบาลเมืองสามควายเผือก จำนวน 3,300 กก.

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อสารเร่งการตกตะกอนในการผลิตน้ำประปาเทศบาลเมืองสามควายเผือก จำนวน 3,300 กก.