ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ๋อมบำรุงรักษาและซ๋อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 1535 นครปฐม จำนวน 3 รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ๋อมบำรุงรักษาและซ๋อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 1535 นครปฐม จำนวน 3 รายการ