ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก จำนวน 45 คน

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก จำนวน 45 คน