ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักงานเทศบาลเมืองสามควายเผือก หมายเลขครุภัณฑ์ XXXXXXXXXXX

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักงานเทศบาลเมืองสามควายเผือก หมายเลขครุภัณฑ์ XXXXXXXXXXX