ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 2 ผืน

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 2 ผืน