ประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสามควายเผือก

doc07784120220615153814
(ร่าง)เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ….
(ร่าง) เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ……
(ร่าง) เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ……
(ร่าง) เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ….