ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง