ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 จำนวน 3 รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 จำนวน 3 รายการ