วันงดสูบบุหรี่โลก 2565 “บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม”

วันงดสูบบุหรี่โลก 2565 “บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม” เพื่อปกป้องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากยาสูบ ด้วยการสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากวงจรการปลูก การผลิต การจัดจำหน่ายยาสูบ ของเสีย และขยะที่เกิดจากการสูบบุหรี่