การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครปฐม

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565 เทศบาลเมืองสามควายเผือก นำโดย นายกสุเทพ เถลิงศักดาเดช นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครปฐม โดยมีเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพฯ จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารจัดการ , ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา, ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง, ด้านการบริการสาธารณะ และด้านธรรมาภิบาล เพื่อนำไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงส่งเสริมให้ อปท. ปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป #สามควายเผือกเมืองน่าอยู่มุ่งสู่ชุมชนเข้มแข็ง