ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี) จำนวน 1 คัน

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี) จำนวน 1 คัน