ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มสำหรับโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ของเทศบาลเมืองสามควายเผือก จำนวน 100 คน

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มสำหรับโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ของเทศบาลเมืองสามควายเผือก จำนวน 100 คน