กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือประชาชนตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุงบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชน