ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้ดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน ๑๕ รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้ดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน ๑๕ รายการ