ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลว ขนาด 3.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลว ขนาด 3.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง