ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมารถโดยสารสองชั้นปรับอากาศ ไม่ประจำทาง ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ของเทศบาลเมืองสามควายเผือก จำนวน 1 คัน

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมารถโดยสารสองชั้นปรับอากาศ ไม่ประจำทาง ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ของเทศบาลเมืองสามควายเผือก จำนวน 1 คัน