ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาบริการพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา รายนายธนากร จำปาทอง

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาบริการพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา รายนายธนากร จำปาทอง