ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ ๑ บริเวณบ้านนายอนันต์ นิ่มปุญญกำพงษ์

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ ๑ บริเวณบ้านนายอนันต์ นิ่มปุญญกำพงษ์