ประชุมสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 ในวันจันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองสามควายเผือก