ขอบเขตและรายละเอียดคุณลักษณะของงาน จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอาชีพสำหรับสตรีและประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565