ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาเปลี่ยนฟุตวาล์วเหล็กหล่อ ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 2 รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาเปลี่ยนฟุตวาล์วเหล็กหล่อ ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 2 รายการ