ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อน้ำมันไฮดรอลิก ขนาด 18 ลิตร จำนวน 3 แกลลอน

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อน้ำมันไฮดรอลิก ขนาด 18 ลิตร จำนวน 3 แกลลอน