ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2565

ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองสามควายเผือก ขอประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2565 สำหรับผู้ที่ต้องการยกเลิกป้าย หรือมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ขอความกรุณาจากท่านมาเขียนคำร้องเพื่อใช้ประกอบในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามระเบียบ หากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามมายังหมายเลขโทรศัพท์ 034-305971 ต่อ 2 ทั้งนี้เทศบาลเมืองสามควายเผือกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการชำระภาษีเป็นอย่างดีเสมอมา