ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาจัดทำป้าย(ไวนิล) ประชาสัมพันธ์ค่านิยมหลักแห่งชาติ 12 ประการ จำนวน 1 ผืน

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาจัดทำป้าย(ไวนิล) ประชาสัมพันธ์ค่านิยมหลักแห่งชาติ 12 ประการ จำนวน 1 ผืน