ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อสารพอลิอามิเนียมคลอไรด์ 30% ชนิดผง จำนวน 3,500 กก.

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อสารพอลิอามิเนียมคลอไรด์ 30% ชนิดผง จำนวน 3,500 กก.