ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ 1 บริเวณที่ดินนางกาญจนา โพธิ์ศรีดา

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ 1 บริเวณที่ดินนางกาญจนา โพธิ์ศรีดา