การประชุมสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ประชุมสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3  สำนักงานเทศบาลเมืองสามควายเผือก