ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาดความจุ 20 กก./ถุง จำนวน 1,100 ถุง

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาดความจุ 20 กก./ถุง จำนวน 1,100 ถุง