ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาจัดพิมพ์วารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองสามควายเผือก ขนาด A4 จำนวน 2,800 เล่ม

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาจัดพิมพ์วารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองสามควายเผือก ขนาด A4 จำนวน 2,800 เล่ม