ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อวัสดุการเกษตร (ยากำจัดวัชพืช) จำนวน 2 รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อวัสดุการเกษตร (ยากำจัดวัชพืช) จำนวน 2 รายการ