ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ่อมบำรุงร้กษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-0698 นครปฐม จำนวน 11 รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ่อมบำรุงร้กษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-0698 นครปฐม จำนวน 11 รายการ