ร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง (เครื่องตัดหญ้าไหล่ทางและใบมีดดนดินหน้า)