ประชาสัมพันธ์ ทางบริษัท ไอซีพี ลัดดา ได้ดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2564

บริษัท ไอซีพี ลัดดา ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2564