ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย พร้อมตีเบอร์เพื่อคุมใบเสร็จ จำนวน 27,500 ชุด

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย พร้อมตีเบอร์เพื่อคุมใบเสร็จ จำนวน 27,500 ชุด