ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ ๒ บริเวณบ้านนายประสพ สามสาหร่าย

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ ๒ บริเวณบ้านนายประสพ สามสาหร่าย