ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อชั้นเหล็กใส่เสียบแฟ้ม ขนาด 4 ชั้น 40 ช่อง จำนวน 2 หลัง

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อชั้นเหล็กใส่เสียบแฟ้ม ขนาด 4 ชั้น 40 ช่อง จำนวน 2 หลัง